Публічній договір для ознайомлення на державній мові

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ


Приватне підприємство «IТМ-ЮА», зареєстроване в реєстрі операторів і провайдерів телекомунікацій НКРЗІ за №3907 від 01.09.2021р., надалі за текстом «Оператор», опубліковує даний Публічний Договір про надання послуг Інтернет (надалі за текстом «Договір»), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Визначення термінів:
Оператор – ПП «IТМ-ЮА», яке володіє власною телекомунікаційною мережею та обслуговує її, відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій. Оператор включений до реєстру операторів телекомунікацій рішенням НКРЗ. Місцезнаходження Оператора, контактні телефони та e-mail вказані на Інтернет-сайті www.UkrNet.info.
Абонент – фізична особа, яка користується Послугами Оператора відповідно даного Договору.
Договір – публічний договір, укладений Абонентом з Оператором про надання Послуг.
Ідентифікатори доступу – надані Абоненту при реєстрації (п.3.1, 3.2) Логін, фізична адреса (mac-address), що однозначно ідентифікує його в Мережі, та пароль доступу до Особистої статистики.
Послуга з доступу до Інтернет — забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання (окремого комп’ютера або пристрою локальної мережі).
Інтернет – глобальна інформаційна система, частини якої логічно пов’язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору, основана на протоколі TCP/IP. Інтернет складається з множини пов’язаних між собою комп’ютерних мереж та забезпечує віддалений доступ до комп’ютерів, електронної пошти, дошок об’яв, баз даних, дискусійних груп та ін.
Інтернет-сайт ukrnet.info – Інтернет-ресурс з доменною адресою  www.ukrnet.info, є офіційним засобом інформації  Оператора, на якому публікуються офіційні повідомлення для Абонентів.
Мережа – сукупність майна і споруд зв’язку Оператора, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для надання Абонентам телекомунікаційних послуг.
Місце надання Послуг – конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати Послуги. Місце надання Послуг визначається при реєстрації (п.3.1, 3.2).
Особиста статистика – електронний інтерфейс керування Послугами, доступ до якого Абонент здійснює за допомогою Ідентифікаторів доступу. Знаходиться за Інтернет-адресою: www.ukrnet.info .
Послуги – послуги доступу до глобальної мережі Інтернет та/або до ресурсів локальної мережі, що надаються Оператором у Мережі.
Тарифний план – систематизований збірник Тарифних пакетів та Послуг, що можуть надаватися в Мережі. Тарифний план розміщений на Інтернет-сайті www.ukrnet.info.
Сторони – Оператор та Абонент.
Тарифний пакет – затверджена Оператором система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг.
Логін – один з Ідентифікаторів доступу, що надається Абоненту при реєстрації (п.3.1, 3.2) і однозначно ідентифікує його в Мережі.

1.2. Цей Договір розроблений у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених  постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ від 29.11.2012 р. № 624, Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист правспоживачів», інших актів законодавства.
1.3. Послуги надаються  відповідно до умов цього Договору та Тарифний плану, а також у відповідності до показників якості, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012р. № 803.
1.4.   Цей Договір регулює відносини з приводу надання Оператором Абонентам Послуг та Додаткових послуг.
1.5.  Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифних пакетів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.
1.6.  Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором. Договір є обов’язковим для виконання Оператором з моменту його оприлюднення у засобах масової інформації та/або на Інтернет-сайті www.ukrnet.info. Для Абонента Договір є обов’язковими лише з моменту його акцепту (розділ 3).
1.7.  Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Оператором з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Оператора. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.10 цього Договору, протягом 7 (семи) календарних дні з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору зміни. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами доДоговору.
1.7.1.  При внесенні змін до цього Договору, Оператор розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Оператор не зобов’язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Оператор гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Оператора поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
1.8.  У разі зміни законодавства в сфері телекомунікацій щодо порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг Сторони зобов’язуються з моменту набрання чинності новим актом законодавства дотримуватись його положень. У такому випадку Договір застосовується лише в частині, яка не суперечить чинному законодавству. 
1.8.  Обов’язковою умовою надання Абоненту Послуг є наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.
1.9. Параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних пакетів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Абоненту Послуг у відповідності до діючого Тарифний плану, на умовах даного Договору.
2.2. Оператор, діючи відповідно Договору надає, а Абонент сплачує та приймає виконані роботи і надані Послуги.
2.3. Тарифний план є невід’ємною частиною даного Договору. Ознайомитись з Тарифним планом можна на Інтернет-сайті www.UkrNet.info
2.4. Для укладення Договору повинні виконуватися технічні вимоги: 
Місце надання Послуг повинно знаходитись в зоні покриття Мережі;
Клієнт повинен мати комп’ютер (комп’ютерний пристрій), що має можливість підключення до мережі Ethernet і в якому у повному обсязі реалізована підтримка сімейства протоколів TCP/IP та підтримується одержання IP-адреси за протоколом PPPOE.
2.5. Договір не може бути укладеним, або не набере чинності, якщо:
не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);
вік Абонента (фізичної особи) менше 18 років, або він у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);
Абонент не виконує вимог Оператора з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цим Договором, або надав недостовірну інформацію;
Абонент не зробив необхідних платежів, або кошти не надійшли на поточний рахунок Оператора.
2.6. Якщо Абонент не підключений до Мережі – Оператор здійснює підключення та виконує стандартний обсяг робіт згідно Тарифному плану. Підключення здійснюється шляхом проведення від технічного майданчика Мережі до кінцевого обладнання Абонента абонентської лінії (кабелю типу «вита пара» кат.5 або 5е).

3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. У випадку, якщо раніше Абонент не був зареєстрований у Мережі і не має Ідентифікаторів доступу, він має надати реєстраційні данні, зазначені у Додатку №1 до цього Договору, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). Після чого Оператор реєструє абонента у Мережі Оператора і надає Абоненту Ідентифікатори доступу завірені Оператором, у формі Додатку №1 до даного Договору.
3.2. У випадку, якщо раніше Абонент був зареєстрований за даною адресою у Мережі і має відповідні Ідентифікатори доступу, реєстрація зазначена у п.3.1 не потрібна.
3.3. Для фізичних осіб, що зареєстровані відповідно до п.3.1 та 3.2, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є оплата Оператору Послуг та подальше їх використання.
З моменту оплати Послуг фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.
Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.
3.4. Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується Абонент.
3.5. Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену паперову копію Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА


4.1. Оператор зобов’язаний:
4.1. 1. Надавати Абоненту Послуги цілодобово згідно з затвердженими НКРЗ та ЦОВЗ граничними нормативними рівнями показників якості. Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів до наданих Послуг.
 4.1.2. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті Оператора або у інших засобах масової інформації не пізніше, ніж за сім календарних днів до вступу вищевказаних змін у дію. При цьому зміна або скасування існуючого Тарифного плану не потребує згоди Абонента.
  4.1.3. На вимогу Абонента надавати інформацію про ліцензії Оператора на право обслуговування Мережі Оператора, режим роботи підприємства Оператора, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг 
(що надаються Оператором), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг.
4.1.4. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Оператора та/або пошкодження Мережі Оператора протягом 5 робочих днів з моменту отримання повідомлення від Абонента про відсутність Послуг, або повідомити Абонента про інший строк у разі, якщо відновлювальні роботи неможливо провести протягом 5 робочих днів.
4.1.5 Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.
4.1.6. Виконувати інші зобов’язання, передбачені Договором та чинним законодавством України.
4.2. Оператор має право:
 4.2.1 Вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті Оператора і розміщення відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі.
 4.2.2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани  чи плату за Додаткові послуги.
 4.2.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором. У разі якщо Оператор не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити фактично отримані Послуги. Припинення або обмеження надання Послуг може бути здійснене Оператором без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.
 4.2.4. Здійснювати повне або часткове обмеження окремих дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування телекомунікаційних мереж та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором.
 4.2.5. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Оператора з Абонентом.
 4.2.6. У безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.
 4.2.7. Здійснювати запис телефонних розмов між Оператором та Абонентом при зверненнях Абонента до Оператора з метою виконання Договору, пред’явлення претензій, а також отримання довідкової інформації про Послуги, та на власний розсуд використовувати такі записи.
 4.2.8. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента (логін) з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента на Сайті Оператора та у Особовому кабінеті Абонента.
 4.2.9. Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання Послуг.
 4.2.10. Встановлювати умовами Тарифних пакетів та/або акцій, що проводитимуться Оператором, обмеження по
кількості підключень Послуг за однією адресою, додаткові умови підключення та користування Послугами тощо.
 4.2.11. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.
 4.2.12  Оператор має право тимчасово припиняти надання послуг Абонентові для проведення регламентних робіт, поліпшення якості послуг, налагодження обладнання, протягом яких за технічними причинами Абонент не буде мати можливості користуватися послугами. Абонент повідомляється про планові роботи щонайменше за 24 години до їх початку. Планове припинення послуг буде проводитись Оператором не частіше одного разу на календарний місяць і не більше  8 годин.  

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА


5.1. Абонент зобов’язується:
 5.1.1. При отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295, а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів.
 5.1.2. Забезпечувати доступ персоналу Оператора та його технічним представникам в Приміщення Абонента для виконання Оператором Активації Послуг, інших своїх обов’язків, та перевірки дотримання Абонентом своїх обов’язків за Договором.
5.1.3. Систематично, не рідше 1 разу на 7 (сім) календарних днів, перевіряти наявність повідомлень Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особового кабінету Абонента. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора на Сайті Оператора.
5.1.4. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення обладнання Абонента, проведення Оператором кабелів та виконано підключення до Послуг.
5.1.5. Для отримання Послуг використовувати тільки сертифіковане в Україні обладнання.
5.1.6. Приймати необхідні заходи по захисту власного обладнання від дії шкідливого программного забезпечення, перешкоджати розповсюдженню спама та шкідливого програмного забезпечення з його обладнання відповідно до вимог діючого законодавства України та з урахуванням положень Договору.
5.1.7. Своєчасно здійснювати оплату Послуг та/або Додаткових послуг згідно з встановленим порядком розрахунків у Тарифному плані.
5.1.8. Повідомляти Оператора про відсутність Послуг, в тому числі внаслідок пошкодження Мережі Оператора або збою обладнання Оператора. Повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі послуг
5.1.9. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені цим Договором.
5.1.10. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну відповідальність.
5.1.11.Надати достовірні відомості при здійсненні реєстрації (п.3.1, 3.2), а також вчасно інформувати про їх зміну. Під зміною розуміється виправлення помилок, зміна прізвища, контактних даних,  Тарифного плану. Зміна однієї фізичної особи на іншу, або зміна Місця надання Послуг не допускається, в такому випадку Абоненту необхідно оформити новий договір.
5.1.12 Не передавати, або не продавати свої права, обов’язки і Послуги за даним Договором третім особам. Використовувати Послуги виключно на території приміщення, вказаного при реєстрації як Місце надання Послуг.
 5.1.13 При зміні реквізитів (MAC-адреса та ін.), що ідентифікують комп’ютер Абонента в Мережі, попередньо повідомляти Оператора. Зміна IP-адреси без попереднього узгодження з Оператором категорично забороняється.
5.1.14.При підключенні до Абонентської лінії будь-якого іншого пристрою (маршрутизатор і т.п.), окрім комп’ютера,  повідомляє про це і узгоджує його налаштування з Оператором.
5.2. Абонент має право:
5.2.1. На своєчасне отримання замовлених послуг встановленої якості на умовах Договору.
5.2.2. Достроково розірвати Договір за своєю ініціативою звернувшись до Оператора з письмовою заявою. У такому випадку Договір вважається розірваним через 30 днів після отримання  Оператором заяви Абонента.
5.2.3. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Оператором, відповідно до умов Тарифних пакетів. Зміна тарифного плану на Інтернет здійснюється підприємством у наступному, після подання заяви, місяці.
5.2.4. Звертатися до Оператора із заявою про призупинення надання основної послуги на строк до 2-х місяців, із зазначенням терміну, на який зупиняється надання послуг. Заява подається Абонентом за сім робочих днів до дати призупинення надання основної послуги, вказаної в заяві Абонента.
5.2.5 Отримання  від Оператора відомостей щодо наданих послуг шляхом усного, письмового повідомлення, або на Особистій статистиці.
5.2.6. Письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.
5.2.7. Відмовитися від подальшого користування Послугами та розірвати Договір у порядку, визначеному даним Договором.
5.2.8.Відмовитися від Послуг, якщо він не згодний з їх новою вартістю, встановленою Оператором самостійно, попередивши про це письмово Оператора протягом  семи днів після оприлюднення нових тарифів.
 5.2.9. Вимагати від Оператора корегування абонентної плати за увесь час пошкодження (аварії) Мережі, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Оператором контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.
5.2.10 На вільний вибір обмеження на отримання Послуг у разі закінчення коштів на Особовому рахунку шляхом тимчасового припинення Оператором надання Послуг (за наявності технічної можливості).
5.2.11 На повернення Оператором невикористаної частини коштів у разі відмови Абонента від попередньо оплачених Послуг у випадках і в порядку передбаченому Умовами, Договором або законодавством
 5.2.12. На відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання або неналежного виконання Оператором   обов’язків, передбачених Умовами, Договором та законодавством
5.2.13  Переоформити Договір на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку встановленого законодавством. Переоформлення Договору на інших осіб здійснюється виключно за згодою Оператора
5.2.14. Оскаржити неправомірні дії Оператора шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів.
5.2.15. Абонент має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України    
    
6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ

6.1. Оператор тимчасово обмежує, або припиняє надання послуг Абоненту у випадку повного використанні Абонентом авансу на своєму особовому рахунку.
6.2. Після відповідного поповнення Абонентом свого особового абонентського рахунку Оператор відновлює надання послуг у повному обсязі.
6.3. При користуванні Послугами забороняється:
6.3.1. Вчиняти будь-які дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або майнову відповідальність.
6.3.2.    Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.
6.3.3. Розсилати спам.
6.3.4. Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі, комп’ютерні системи та/або програм чи інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб. Робити спроби до отримання несанкціонованого доступу до будь-яких комп’ютерів в Мережі, рахунків інших Абонентів. 
6.3.5. Абонент не має права збирати або робити спроби до збору особистих відомостей, що мають відношення до інших Абонентів.
6.3.6. Встановлювати без попереднього узгодження на підключеному до Мережі комп’ютері proxy, gate і будь-які інші програми та сервіси, до яких можуть звертатися інші пристрої і комп’ютери Мережі або іншої телекомунікаційної мережі.
6.3.7. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Оператора, або будь-яких інших осіб. Особливо, якщо це дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.
6.3.8. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій, особливо якщо такі дії викликають скарги.
6.3.9. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.
6.4. Мінімальні швидкості передавання та приймання даних для послуги доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку становлять 256 Кбіт / с, якщо інше не передбачено умовами договору.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Телекомунікаційні послуги надаються на умовах передплати.Оплата Послуг Оператора здійснюється Абонентом завчасно методом авансових платежів.
7.2. Ціни в Тарифному плані визначаються в гривнях. Оплата Послуг проводиться в гривнях.
7.3. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Оператора є моментом оплати Послуг. Оператор подовжує надання Послуг Абоненту в обсязі коштів, що надійшли, і з цього моменту Послуги вважаються наданими Оператором Абоненту.
7.4. Одержання Оператором платежу від Абонента відображається на його особовому рахунку збільшенням балансу. Використання Послуг Абонентом відображається на його особовому рахунку зменшенням балансу на суму вартості Послуг.
7.5. Абонент  зобов’язаний самостійно слідкувати за Особистою статистикою та проводити авансові платежі таким чином, щоб баланс його особового рахунка залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.
7.6. Абоненти можуть здійснювати оплату Послуг за допомогою  платіжних Інтернет-систем, у відділеннях банків. 
7.7. При здійснені платежів Абонент обов’язково має вказувати ПІБ, адресу підключення та номер договору, і самостійно відповідає за правильність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Оператором не компенсуються.
7.8. У випадку, наявності у Абонента заборгованості перед Оператором, Оператор має право без попередження і на власний розсуд обмежувати обсяги і технічні параметри Послуги або припиняти надання Послуги, до моменту погашення заборгованості.


8. ТАРИФНА ПОЛІТИКА

8.1. Тарифи на всі види Послуг встановлюються Оператором у повній відповідності з встановленими Оператором Мережі і представлені в Тарифному плані на Інтернет-сайті www.ukrnet.info.
8.2. Тарифи можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію їх дії та різні умови отримання Послуг.
8.3. Тарифи можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому прямо вказано його термін дії. Усі інші є безстроковими.
8.4. Тарифні плани можуть бути змінені, або скасовані за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за 30(тридцять) календарних днів до дати такої зміни або скасування на Інтернет-сайті www.ukrnet.info.
8.5. Оператор має право встановлювати розмір одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації вказується у кожному конкретному Тарифному плані.
8.6. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший. 
8.7. Для зміни тарифного плану Абонент надає Оператору письмову заяву в якій зазначає новий обраний тарифний план.
8.8. У разі, якщо абонентська плата (якщо таку передбачає Тарифний план) нараховувалася на час настання перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням Мережі, вона підлягає перерахуванню з моменту повідомлення Абонентом Оператора про пошкодження до моменту усунення пошкодження. За умови, що таке пошкодження в межах відповідальності Оператора (п.9.8). 
8.9. В тарифах вказано максимально можливі швидкості доставки інформації до абонента (Download), фактична швидкість доступу може відрізнятись і залежати від швидкості кінцевих ресурсів, маршрутизації даних та обладнання абонента.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. За неналежне виконання або невиконання Умов та Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, Договору та Умов (у тому числі, у формі відшкодування збитків). Зокрема, Абонент несе відповідальність відповідно до пункту 37 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р., а Оператор відповідно до пункту 40 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р.
9.2. За неналежне виконання або невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору та/або чинного законодавства.
9.3. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.
9.4. Оператор не несе відповідальність і ризики, пов’язані із збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та за працездатність самого обладнання.
9.5. Оператор не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Оператор не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації.
9.6. Оператор не несе юридичну, матеріальну або іншу відповідальність за використання Абонентом платних послуг інших організацій, до яких він дістав доступ за допомогою отримання Послуг Оператора.
9.7. Трафік вважається прийнятим або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Оператора. Оператор не несе відповідальності за недоставку частини зафіксованого трафіку до Абонента або його адресата, якщо недоставка обумовлена незалежними від Оператора причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата або транзитного Оператора, фільтрацією трафіку з боку Абонента, адресата або транзитного Оператора, чи помилками, зробленими Абонентом.
9.8. Оператор несе відповідальність за утримання у справному стані Абонентської лінії поза межами квартири Абонента  починаючи з загальних інженерних споруд (будинкових стояків, розподільчих щитків), за виключенням дій, повних з втручанням третіх осіб (ЖЕО, ЖБК, ОСББ, ін. оператори, інші) або форс-мажорних обставин.
9.9. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані Абонентської лінії на території квартири Абонента (приватного житлового будинку) до початку загальних інженерних споруд (будинкових стояків, розподільчих щитків). 
9.10. Оператор відповідає за збиток, понесений Абонентом, тільки якщо доведена пряма провина самого Оператора, в розмірі, пропорційному сумі абонентської платні за період простою. Ні за яких обставин відповідальність Оператора, у разі збитків або втратах, не перевищуватиме суму, що виплачується Абонентом як абонентська плата за календарний місяць.

10. ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1.За взаємною згодою Сторони можуть підписувати доповнення й зміни до цього Договору, якщо такі зміни прийняті по взаємному узгодженню, оформлені письмово и підписані Сторонами.
10.2. Оператор має право на одностороннє внесення змін в даний Договір та/або Тарифний план, з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Інтернет-сайті www.ukrnet.info не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент зобов’язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну Договору. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами. 
10.3. Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку лише у випадках, передбачених цим розділом.
10.4. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:
10.4.1. Незгоди зі зміною Оператором тарифу Абонента. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 днів з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зміну тарифу.
10.4.2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами, за умови, що кошти на особовому рахунку відсутні.
Про бажання розірвати Договір (від’єднатися від Мережі і припинити користування Послугами) Абонент повинен повідомити Оператора та/або Оператора письмово, з зазначенням причин розірвання. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору.
10.5. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Оператора у кожному з наступних випадків:
10.5.1. У разі, якщо Абонент протягом 2 (двох) місяців з моменту тимчасового припинення чи обмеження надання Послуг не поповнив свій особовий рахунок. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки договір вважатиметься припиненим, а кінцеве обладнання Абонента відключеним, у перший день після спливу вказаного 2-місячного строку.
10.5.2. У разі, якщо Оператор виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при реєстрації, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуг. У такому випадку Оператор повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 7 (сім) днів до дати розірвання.
10.5.3. З інших підстав, передбачених у законодавстві України.
10.6. Після розірвання Договору Оператор має право здійснити демонтаж абонентської лінії.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Оператора і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Оператора по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго; землетруси, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності устаткування або неможливості якісного надання своїх Послуг.
11.2. Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобов’язань на період, який дорівнює строку дії такої обставини.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

12.1. Здійснивши акцепт (прийняття) умов даного Договору Абонент надає згоду на обробку його персональних даних  з метою реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг: персональні дані Абонента будуть поміщені в базу даних Оператора, Оператор виступає у ролі розпорядника, що також має право обробляти ці дані. У випадку коли для реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг необхідно надати доступ до персональних даних Абонента підрядній організації Оператора та/або Оператора – Абонент дає згоду на такий доступ.
12.2. Оператор рекомендує Абоненту використовувати ліцензійне програмне забезпечення, зокрема ліцензійні антивірусні програми, та регулярно їх оновлювати, щоб запобігти неправильній роботі комп’ютерного обладнання та зараженню його вірусами. 
12.3. Абонент надає право Оператору та/або Оператору для забезпечення безпеки в мережі, або при отриманні скарг від Абонентів, перевіряти інформацію, що отримується та/або пересилається Абонентом, при цьому отримана інформація не може передаватися третім особам, за виключенням випадків встановлених законодавством.
12.4. Абонент несе відповідальність стосовно того, що Абонент та/або особи, які мають доступ до комп’ютерів проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням, пожежної безпеки та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги.
12.5. Абоненту забороняється:
користуватися обладнанням без заземлення;
підключати мережевий кабель до джерел електричної напруги;
залишати працююче обладнання без нагляду.
Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента.

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Оператора за якість послуг, додаткові послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.
13.2. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України.
13.3. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов’язані в 20-денний строк повідомити про це один одного.

14. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

ПП «ІТМ-ЮА» код ЄДРПОУ 38255992
Директор: Христюк Ігорь Валершйович
тел. (098)866-71-71 , e-mail: ispitmua@gmail.com